O Fundacji

Więcej o Beecareful

Fundacja BeeCareful została powołana w dniu 25 lutego 2015 roku, w celu realizacji oraz wspierania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Dnia 17 kwietnia 2015 roku Fundacja została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS: 0000553563. Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Ochrony Środowiska. Ponadto w Fundacji funkcjonuje wewnętrzny organ nadzoru w postaci Rady Nadzorczej. 

Fundacja realizuje projekty związane z tworzeniem i budową naturalnych siedlisk pszczół, w celu ich ochrony przed wymieraniem oraz poprawy stanu ich ochrony. Ponadto Fundacja zmierza do zwiększaniu świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska i roli pszczół w przyrodzie.

pdf Statut Fundacji pdf KRS Fundacji

carousel image

Cel działania naszej Fundacji:

 • 1) ochrona pszczół oraz zwiększanie populacji pszczół,
 • 2) promowanie rozwiązań wpływających na ochronę i zwiększenie populacji pszczół, 
 • 3) upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska w tym ochrony pszczół,
 • 4) ochrona i promocja zdrowia,
 • 5) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 
 • 6) promowanie ekologii, 
 • 7) promowanie zdrowego żywienia, zdrowego stylu życia,
 • 8) ochrona środowiska,
 • 9) gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych z przeznaczeniem na organizowanie, finansowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska, 
 • 10) wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie pszczół i innych zwierząt,
 • 11) zwiększanie świadomości społecznej w zakresie roli pszczół w przyrodzie,
 • 12) zwiększanie świadomości w zakresie ochrony środowiska,
 • 13) ochrona lasów,
 • 14) ochrona powietrza, 
 • 15) promowanie odnawialnych źródeł energii, 
 • 16) wspieranie lub rozwijanie odnawialnych źródeł energii, 
 • 17) zwiększanie zalesienia, zadrzewienia,
 • 18) edukacja w zakresie ochrony środowiska

Pomóż nam chronić naturę

Nie pozwól aby pasek populacji
spadał coraz niżej!

60% Complete (warning)

Nasze projekty

Akcja w Szkole podstawowej w Lusowie

Fundacja BeeCareful przeprowadziła wśród dzieci ze Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie akcję edukacyjną pt. “Nasze Pszczółki”!!!

W ramach przeprowadzonych zajęć dzieci mogły dowiedzieć się, jak wygląda życie pszczół, czym się zajmują, a także zobaczyć je z bliska!!! Ponadto dzieci dowiedziały się jak wygląda proces produkcji oraz pozyskiwania miodu, poznać tajniki pszczelarstwa, a na sam koniec spróbować pysznego miodku z prawdziwej pasieki!!!

Dziękujemy wszystkim dzieciom za obecność!!! Jest nam niezmiernie miło, że tak świetnie się razem bawiliśmy!

Chcielibyśmy serdecznie podziękować dyrekcji Szkoły za możliwość przeprowadzenia akcji, a także podziękować Radzie Rodziców za pomoc w jej przygotowaniu!
Dziękujemy również naszemu partnerowi spółce Molewski sp. z o.o. za wsparcie finansowe Fundacji, dzięki czemu mogliśmy zakupić wspaniałe upominki dla naszych “małych pszczółek”!

Molewski


Wszystkim dzieciom życzymy udanych wakacji!
Do zobaczenia wkrótce!!!
Fundacja BeeCareful

Rozstrzygnięcie konkursu pod hasłem:
" Poznaj moją pszczółkę"  w Szkole Podstawowej we Włoszakowicach.

Od kwietnia 2015r. Szkoła Podstawowa we Włoszakowicach za zgodą dyrekcji zaczęła współpracować z Fundacją BeeCareful z Poznania. Fundacja ta zajmuje się ochroną pszczół i swoimi działaniami zwraca uwagę na znaczenie pszczół w przyrodzie oraz na globalny problem jakim jest ich wymieranie.

Pod koniec maja fundacja ogłosiła konkurs dla uczniów z klas 4-6 pod hasłem "Poznaj moją pszczółkę". Należało wykonać pszczołę w formie przestrzennej lub na kartce papieru techniką dowolną. W konkursie wzięło udział 38 uczniów. Ich prace były bardzo pomysłowe i oryginalne, za co Zarząd Fundacji BeeCareful nagrodził 8 uczniów dyplomami i nagrodami rzeczowymi pozostali otrzymali dyplomy z wyróżnieniem i nagrody pocieszenia. 

24.06.2015r. w Dniu Sportu pan dyrektor mgr Tadeusz Górny i pani wice-dyrektor mgr Hanna Grycz w imieniu fundacji wręczyli dyplomy i nagrody rzeczowe następującym uczniom:

I miejsce - Igor Misiek z kl.6b,

II miejsce - Sebastian Michalewicz, Laura Nowacka, Szymon Zając wszyscy z kl. 4b,

III miejsce Marcin Sielągowski z kl.4b, Martyna Bajon z kl.5b, Nina Mądrzak i Maja Bajon z kl. 4a.

Dyplomy z wyróżnieniem i nagrody pocieszenia otrzymali:

Amadeusz Langner- 4a, Nadia Lipowa- 5b, Agnieszka Grabsztunowicz- 5b, Monika Grabsztunowicz- 5b, Rafał Lorenz- 5b, Amelia Solarczyk- 5b, Alicja Trefler- 5b, Aleksandra Raburska- 5b, Sandra Grunt- 5b, Emil Matyjaszczyk- 5b, Karolina Janiszewska- 5b, Zuzanna Kościuszko- 5b, Emilia Gnacińska- 5b, Michał Lucerek- 5b, Wiktoria Wolniczak-5b, Damian Drygas- 5b, Olga Nowak- 6a, Oliwia Szuster- 5a, Weronika Wasowicz- 6b, Dominika Matyasz- 6a, Julia Matysiak- 4b, Natalia Bajon-4a, Oliwia  Marecka-6b, Jędrzej Wawrzyniak- 4b, Katarzyna Kostrzewa-6a, Julia Zielnica- 6b, Sandra Sadowska- 6a, Agata Willer-6a, Łukasz Bartkowiak-4b,Tadeusz Wypych- 4b.

Pogoda nam dopisała, atmosfera była bardzo miła, wszyscy uczniowie wrócili do klas usatysfakcjonowani.
 

Koordynująca współpracę z Fundacją BeeCareful

nauczycielka przyrody – mgr Hanna Homa

Chcesz zmienić ten świat? To zacznij od siebie!

Fundacja Beecareful podejmuje działania w celu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, w szczególności pszczół miodnych i innych owadów zapylających.

Działania w tym zakresie skupiają się wokół najmłodszego pokolenia, aby uświadomić mu, jak istotną rolę ma działalność człowieka w kształtowaniu i zachowaniu środowiska naturalnego. Z tego względu, Fundacja podejmuje współpracę z szkołami, tak, aby w porozumieniu z gronem pedagogicznym, przeprowadzić dla najmłodszych zajęcia edukacyjne, w zakresie ochrony środowiska. Zajęcia mogą przyjmować różną formę tj.: „mini” wykładu połączonego z quizem, konkursu prac plastycznych, konkursu wiedzy, itp. W ten sposób, dzieci mają możliwość zaangażowania się w zdobywaną wiedzę na temat ochrony środowiska oraz uzyskać podstawowe informacje na temat związku pomiędzy działalnością ludzi a stanem środowiska. Forma zajęć, sposób ich przeprowadzenia zależą wyłącznie od porozumienia Fundacji ze szkołą oraz aktualnych możliwości finansowych Fundacji.

Wierzymy, że inwestycja w najmłodsze pokolenie, jest najlepszym sposobem wsparcia i ochrony środowiska naturalnego, którego człowiek jest częścią.

Ramy czasowe projektu: lata 2015 – 2016.

Pszczeli Hotel

Fundacja prowadzi także działania, które oprócz walorów edukacyjnych mają mieć obiektywny, realny wpływ na zwiększenie populacji owadów zapylających, w szczególności pszczół miodnych.

Działania skierowane są m.in. do rolników i sadowników, aby zwiększyć ich wiedzę oraz świadomość na temat zwyczajów owadów zapylających. Co w konsekwencji, ma spowodować ograniczenie działań, które negatywnie wpływających na populację tychże owadów, np. poprzez zmniejszenie ilości używanych pestycydów lub używanie ich w porach dniach, w których owady nie są już aktywne. Ponadto, Fundacja wspiera działania, które dają szansę na zwiększenie populacji pszczół np. poprzez budowanie „domów - hoteli” dla owadów zapylających lub poprzez ochrona naturalnych siedlisk tych owadów.

Celem projektu jest zatem podejmowanie i rozwijanie wszelkich inicjatyw, które wpłyną pozytywnie na zwiększenie populacji owadów zapylających.

Ramy czasowe projektu: lata 2015 – 2018.

Czas do następnej akcji pomocy

00 Dni
00 Godzin
00 Minut
00 Sekund

Sprawdź szeczegóły

Czym jest OZE

Odnawialne Źródła Energii (w skrócie: OZE) – to źródła energii, charakteryzujące się niskim lub znikomym negatywnym oddziaływaniem na środowisko, a ich wykorzystanie nie wiąże się z długofalowym zmniejszaniem zasobów. Najczęściej odnawialne źródła energii definiowane są poprzez wskazanie konkretnych źródeł, takich jak: wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, prądy i pływy morskie, fale, biomasa i biopaliwa, geotermia oraz spadek rzek. Źródła te można określić mianem „niewyczerpalnych”, gdyż są naturalnymi zjawiskami występującymi na ziemi. Stanowią idealną alternatywę dla nieodnawialnych źródeł, tj. ropa, naftowa, gaz ziemny, węgiel, których proces odnowy odbywa się bardzo powoli bądź wcale, jednocześnie ich eksploatacja niesie za sobą negatywne i szkodliwe skutki dla środowiska, jak i dla samego człowieka.

Głównym celem wykorzystywania odnawialnych źródeł energii jest stopniowe zmniejszanie efektu globalnego ocieplenia oraz powolnego wyczerpywania zasobów.

W ujęciu światowym, najbardziej eksploatowanym źródłem energii odnawialnej jest energia grawitacyjna wody, wiatru, biomasy i biopaliwa, słoneczna oraz geotermalna. Natomiast w Polsce najbardziej popularnym źródłem energii odnawialnej jest biomasa, wiatr oraz energia grawitacyjna wody. Jednakże w ostatnim czasie, głównie z uwagi na szereg projektów dofinansowań, prężnie rozwija się również wytwarzanie energii z promieniowania słonecznego, czyli tzw. fotowoltaika.

Rosnąca popularność wykorzystywania odnawialnych źródeł energii spowodowała potrzebę ujednolicenia, bądź stworzenia nowych przepisów prawnych oraz dostosowania przyjętych w Polsce rozwiązań prawych do standardów prawodawczych rynku energii odnawialnej obowiązujących w innych krajach Unii Europejskiej. W związku z powyższym dnia 11 marca 2015 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która wejdzie w życie 04 maja 2015 roku.Dlaczego wspieramy OZE?

            OZE, czyli odnawialne źródła energii stanowią jeden z priorytetów polityki Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Skutkuje to narzuceniem na państwa członkowskie obowiązku zwiększenia udziału OZE w końcowym zużyciu energii do 20% (w Polsce do 15%) w 2020 roku. Osiągnięcie celu na 2020 rok może dać energetyka rozproszona – czyli małe, głównie przydomowe instalacje. Przy obecnie dostępnych technologiach, pomimo ich ciągłego doskonalenia, pozyskanie energii z OZE jest nadal relatywnie drogie w porównaniu z metodami konwencjonalnymi. Budowa instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii, jest praktycznie nieopłacalna bez dodatkowych ekonomicznych form pomocy i zachęt, np. dotacji, premii, ulg lub wsparcia przy wytwarzaniu i sprzedaży (certyfikaty, aukcja) powstałej energii elektrycznej. By zostać prosumentem należy zainwestować środki własne w wysokości-ok.70% kosztów inwestycji, co dla przeciętnego obywatela może być nie małym wyzwaniem.

            Energetyka rozproszona ma ogromne znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa dostaw energii, rozwoju nowych technologii i innowacji oraz dla tworzenia warunków wzrostu zatrudnienia, a także rozwoju regionalnego, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Dzięki energetyce rozproszonej wielu mieszkańców wsi może mieć niższe rachunki za energię lub w ogóle przestać ją kupować, samemu produkując ciepło i prąd (kogeneracja) na własne potrzeby. Nadwyżki może przeznaczać na sprzedaż, zakładając w tym celu firmy lub lokalne spółdzielnie energetyczne i przy ich pomocy wspólnymi siłami budować instalacje do produkcji prądu czy ciepła. Energetyka rozproszona może być silnym impulsem do rozwoju przedsiębiorczości w polskiej wsi, co mamy zamiar wspierać, jako fundacja.

            Ponadto nowe technologie niskoemisyjne, w tym wykorzystujące OZE, stanowią realną szansę na tworzenie nowych miejsc pracy. Według danych zawartych w Ocenie skutków regulacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (Ministerstwo Gospodarki) zatrudnienie w OZE po 2020 roku powinno osiągnąć poziom około 110 tys. osób (w 2010 r. było to 28 450 osób). Najwięcej osób zaangażowanych będzie w energetyce wiatrowej (30 090), solarnej i fotowoltanice (~36 000), energetyce biogazowej (7859) z wykorzystaniem pomp ciepła (6194), energetyce biomasowej (~4000).

            W omawianym temacie ogromną rolę odgrywa edukacja na temat OZE. Ostatnie wyniki badania opinii publicznej zrealizowane przez TNS Polska na zlecenie Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) nt. postaw społecznych Polaków wobec mikroinstalacji i energetyki obywatelskiej wskazują na niedostatki społecznej świadomości o mechanizmach inwestycji prosumenckich, przewidywanym okresie zwrotu takiej inwestycji oraz rodzaju urządzeń. Jednej czwartej ankietowanych osób, które nie znają terminu „prosument” i ustawy, trudno jest powiedzieć, w jakie urządzenia, gdyby mieli taką możliwość, chcieliby zainwestować. Częściej wskazywano na inwestycje w te rodzaje instalacji, które dają możliwość oszczędności ciepła niż energii elektrycznej. Dlatego też fundacja BeeCarefu, podejmuje działania na rzecz wzrostu świadomości Polaków na temat OZE.

wsparcie

Wsparcie fundacji

Jeżeli jesteś zainteresowany wspieraniem naszej Fundacji, możesz tego dokonać poprzez:

1. Wpłatę środków pieniężnych na nasz rachunek bankowy:
22 1240 6595 1111 0010 6268 7615

2. Wpłatę środków pieniężnych przez szybką i bezpieczną płatność obługiwaną przez:

Szybka wpłata darowizny

Aby dokonać wpłaty - wciśnij przycisk z wybraną kwotą, lub wprowadź inną kwotę i potwierdź przyciskiem "PRZEKAŻ DAROWIZNĘ"

Przekaż 5zł Przekaż 10zł Przekaż 50zł Przekaż 100zł

Dziękujemy za wsparcieDziękujemy za wsparcie !!!


3. Przekazanie darowizn na rzecz Fundacji. W razie wybrania takiej formy wsparcia,
prosimy o „Kontakt” z Fundacją,

5. Już niebawem, będziesz mógł wesprzeć Fundację również poprzez wysłanie krótkiej wiadomości SMS na wskazany przez nas numer. Szczegóły wkrótce!

Natomiast, jeżeli nie możesz wspomóc Fundacji, w żaden z powyżej wskazanych sposobów, ale masz pomysł na inną formę wsparcia lub pomocy?! Napisz do nas! Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje!

Aktualności

News Post Image

Fundacja Beecareful
wpisana do Rejestru Stowarzyszeń

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że w dniu 17 kwietnia 2015 roku Fundacja Beecareful została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS: 0000553563 Nad poprawnością działań Fundacji czuwa Rada Nadzorcza, działająca na podstawie Statutu Fundacji. Nadzór nad Fundacją sprawuje także Minister Ochrony Środowiska. Jeżeli jesteś zainteresowany ochroną środowiska skontaktuj się z nami lub wesprzyj nas finansowo.
 

News Post Image

Ciekawostki

Czy wiesz, że:
Pszczoły w okresie wiosennym i letnim żyją statystycznie od 36 do 40 dni, natomiast pszczoły z okresów jesienno zimowych nawet kilka miesięcy, przeciętnie około 6 - 9. Prawdziwą rekordzistką pszczelej żywotności jest królowa pszczela, która w sprzyjających warunkach może przeżyć nawet 5 lat! Arystokratom żyje się lepiej?
 

Kontakt

Napisz wiadomość

Dane kontaktowe

Fundacja BeeCareful
KRS: 0000553563, NIP: 7831725347
nr rachunku: 22 1240 6595 1111 0010 6268 7615

 • Siedziba: ul. Kosińskiego 21/11, 61 – 521 Poznań
 • +48 665 808 162 lub +48 603 666 907
 • biuro@beecareful.com.pl